ZNAJDŹ PRZEDSIĘBIORCĘ
INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU
WYŚLIJ DANE - WPISZEMY TWOJE PRZEDSIĘBIORSTWO
KALENDARZ AKTUALNOŚCI
ANKIETA
NEWSLETTER
WYSZUKIWARKA
Regulamin serwisu

Regulamin serwisu


1.Sudeckibiznes.pl jest portalem in ternetowym, której administratorem jest Sudecki Związek Pracodawców z siedzibą w Wałbrzychu przy ul.Ogrodowej 19
2.Portal www.sudeckibiznes.pl utworzony został na potrzeby projektu. „Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm z sektora MŚP”, nr POKL.08.01.03-02-001/11,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3,
3.Każda osoba która przystępuje do korzystania z witryny sudeckibizes.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
4.Administrator strony zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości sudeckibiznes.pl
5.Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w portalu sudeckibiznes.pl na własne ryzyko.
6.Korzystanie z witryny portalu sudeckibiznes.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
7.Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w portalu sudeckibiznes.pl oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku. 8.W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w portalu sudeckibiznes.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo Administrator podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
9.Informacje przedstawione w portalu sudeckibiznes.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Administrator portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne.
10.Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich. 11.Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą portalu sudeckibiznes.pl
12.Ze względu na techniczne ograniczenia Administrator nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Administrator nie może zapewnić, że przeglądanie stron w witrynie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
13.Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu Administrator portalu sudeckibiznes.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
14.Administrator nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym.Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.
15.Zarówno układ treści zawarty w portalu sudeckibiznes.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
16.Zawartość portalu sudeckibiznes.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia od Administratora portalu.
17.Korzystanie z materiałów opublikowanych w portalu sudeckibiznes.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
18.Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na portalu sudeckibiznes.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
19.Zamieszczenie Przedsiębiorstwa w Bazie Firm, dokonuje się poprzez wpisanie swoich danych firmy do formularza zgłoszeniowego umieszczonego portalu sudeckibiznes.pl wraz z upoważnieniem do ich umieszczenia w Bazie Firm na stronie www.sudeckibiznes.pl, przez Administratora serwisu.W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).
20.Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.

Copyright © 2012 Sudecki Związek Pracodawców i Human Partner Sp. z o.o. - firmy Dolny Śląsk, elastyczne formy zatrudnienia, budowanie wizerunku firmy - broker ubezpieczeniowy Wrocław - prezentacje PREZI - biuro tłumaczeń norweski
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | gdzie kupić dobry hosting www.hb.pl
Serwis jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego